Press "Enter" to skip to content

Obchodní podmínky

 1. Obecná ujednání
  1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi objednatelem časopisu Hypnóza a dodavatelem časopisu Hypnóza.
  2. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která s dodavatelem objednávkou a úhradou uzavřela smlouvu o doručení časopisu Hypnóza (dále jen objednatel).
  3. Dodavatel časopisu Hypnóza je Jakub Tenčl, Ph.D., se sídlem: 244 Marvels Ln, London SE12 9PS (dále jen: dodavatel), na uvedené adrese je i sídlo redakce časopisu.
  4. Přímá objednávka je objednávka sjednaná přímo u dodavatele, pro doručení v rámci území České republiky. Na předplatné časopisu sjednané u jiných společností nebo k doručení do zahraničí se tyto obchodní podmínky nevztahují.
  5. Cena časopisu pro přímou objednávku se řídí aktuální cenou, která je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré náklady na výrobu, balení i doručení. Cena časopisu je zveřejněna na internetových stránkách hypnoza.eu.
  6. Přímá objednávka je objednávka na aktuální číslo časopisu.
  7. Pro kontakt s objednatelem dodavatel zřídil:
   – vyhrazenou telefonickou linku +44 7704 734 834 pouze pro textové zprávy,
   – e-mailovou adresu [email protected],
   – formulář na webových stránkách hypnoza.eu pro objednání časopisu.
 2. Objednání časopisu
  1. Objednávka musí obsahovat úplnou doručitelnou adresu na území České republiky, v jakém počtu kusů má být časopis zaslán a fakturační údaje.
  2. Dodavatel na základě objednávky zašle objednateli fakturu k úhradě platební kartou.
  3. Objednávka časopisu určeného jako dárek musí obsahovat adresu k doručení a emailovou adresu, na kterou bude zaslána faktura a dárkový certifikát po úhradě platební kartou.
 3. Úhrada předplatného
  1. Úhradou vzniká dodavateli povinnost a objednateli nárok na doručení časopisu na adresu uvedenou v objednávce.
  2. Úhradu může objednatel provést:
   – platební kartou,
  3. Za termín uhrazení se považuje den úhrady platební kartou.
  4. Při opoždění platby právo na doručení objednaného časopisu nezaniká. Dodavatel zašle objednané číslo časopisu dodatečně v nejbližším termínu.
 4. Doručování časopisu Hypnóza
  1. Časopis je přímému objednateli doručován prostřednictvím České pošty a.s.
  2. Termíny expedice.
   – Do pěti pracovních dnů po úhradě faktury.
   – V případě dotisku časopisu je expedován do 14 dnů po úhradě faktury.
  3. V zájmu bezproblémového doručování má být objednatel vybaven poštovní schránkou umožňující volné vložení časopisu o rozměru A4 (bez ohýbání) včetně případných dárků.
 5. Reklamace
  1. Objednatel má právo uplatnit reklamaci u dodavatele z těchto důvodů:
   – nedodání výtisku časopisu,
   – dodání neúplného, poškozeného nebo nekvalitně vyrobeného výtisku časopisu.
  2. Reklamace u přímé objednávky přijímá výhradně dodavatel na e-mail [email protected] Při uznání reklamace zašle dodavatel objednateli náhradní výtisk v nejbližším možném termínu.
 6. Ochrana dat
  1. Rozsah shromažďovaných dat: Dodavatel shromažďuje pouze doručovací adresy jak fyzických tak právnických osob výhradně za účelem doručení časopisu. K těmto doručovacím adresám eviduje dále příchozí úhrady včetně jejich způsobu.
  2. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů objednatel uzavřením smlouvy o přímé obejdnávce souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem.
  3. Dodavatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje bude využívat výhradně za účelem doručení časopisu Hypnóza a že nebudou poskytnuty jiným stranám za jakýmkoli účelem.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak.
  2. Dodavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o změně či ukončení účinnosti těchto Obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny do té doby již uzavřené smlouvy o předplatném.
  3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25. 11. 2019.