Press "Enter" to skip to content

Hypnoterapie s využitím online platforem

Muselo to být někdy na počátku 80. let, kdy mi jeden hypnoterapeut řekl, že měl klienta, který nemohl přijít do jeho kanceláře, a tak se ho zeptal, jestli by s ním mohl pracovat přes telefon. Nebyl to žádný závažný problém, tak tedy souhlasil.

Během jednoho sezení přes telefon, se najednou ozvala manželka tohoto klienta. Řekla, že manžel prostě usnul. Nenechal se tím znepokojit a požádal ji, aby probudila svého manžela. Probudil se, avšak pouze částečně. Muž byl i nadále rozespalý, přestože spojení pokračovalo.

Hypnoterapeutovi nezbývalo, než nasednout na kolo a jet za svým klientem. Když přijel na místo, navázal nejprve rapport, aby mohli pokračovat v komunikaci.

Potom ještě více prohloubil hypnózu tak, aby mohl dostat svého klienta snadněji z hypnózy. Tato extra jízda na kole znamenala pro hypnoterapeuta: “jednou a už nikdy více”. S ohledem na tento příběh a s určitým druhem skepticismu jsem v roce 2006 poslouchal několik učitelů na akci American Voice Dialogue. Během přestávky mi nadšeně vyprávěli o svých zkušenostech s využíváním školení prostřednictvím online technologií. Jen těžko jsem mohl uvěřit, že je možné mít sezení i na dálku. Za méně než 15 let celý svět nosí telefon v kapse u kalhot. Vzdělání a odborná literatura nedokážou udržet krok s tímto vývojem. Koronavirus nás momentálně nutí oprášit zkušenosti hypnoterapie prostřednictvím online platforem. Je to přání mnohých hypnoterapeutů, být schopen provádět hypnoterapii i s využitím online platforem bezpečně a pohodlně.

Práce s technologiemi vyžaduje odlišný přístup než práce v kanceláři. Je zde riziko, že komunikace bude přerušena. Existují témata, kterýmž je třeba při sezení přikládat vyšší pozornost, aby vše mohlo být v pořádku.

Tato témata jsou dále rozebrána v šesti sekcích níže.

 1. Smysly: Kancelář vs. Obrazovka
  Hypnoterapeut nemůže pracovat pomocí online platforem stejně jako to dělá, když je v kanceláři. V souvislosti se smyslovým vnímáním zde můžete nalézt velké rozdíly; rozdíly, kterým je třeba věnovat pozornost a naučit se je zvládat.
 2. Pozornost
  Technologie může být problémová, a proto se může přerušit spojení. Je třeba přijmout preventivní opatření, aby se zajistilo co nejrychlejší obnovení spojení.
 3. Když spojení selže
  Je velmi pravděpodobné, že spojení selže. Internet může vypadnout nebo někdo může stisknout nesprávné tlačítko.
 4. Co dělat, když klient nereaguje
  Klient může usnout nebo být v tak hluboké hypnóze, že neodpovídá.
 5. Přizpůsobení
  Ne všechny intervence jsou vhodné. Některé si žádají přizpůsobení.
 6. Realita, co se sezení týká
  Některé předpoklady hrají v hypnoterapii prostřednictvím online platforem zvláštní roli.

1.1 Smysly: Kancelář vs. Obrazovka

V oblasti komunikace existuje velký rozdíl. Tento rozdíl vyplývá ze samotné povahy audiovizuální komunikační technologie. Slovo “audiovizuální” mluví za vše. Přenos dat probíhá audiovizuálně, tj. schopnost slyšet a vidět. Smysly jako pocit, vůně a chuť se nedají přenášet přes internet.

Pocit – například vůně si zaslouží zvýšenou pozornost, která není možná vůbec přenášet, když se terapie poskytuje prostřednictvím online platforem; i smysly jako vidění a sluch mají určitá omezení při přenosu.

 • Vidění
  Co se děje díky schopnosti vidět je velmi důležité. Monitor a kameru si můžete jednoduše nastavit a přiblížit. Proto byste si měli předem vyzkoušet nastavení, aby bylo vše optimální. Mělo by být vidět celou osobu nebo pouze její obličej.

  • Když vidíte celé tělo, vidíte zejména změny v držení těla. Můžete například vidět, zda člověk začíná hýbat nohama, nebo zda zatíná ruce nebo zda jsou jeho ruce uvolněné. Další výhodou je možnost sledovat změny dýchání nebo pohledu, pokud se klient náhle tváři napjatě.
  • Když se soustředíte na obličej, je toho mnoho, na co se můžete zaměřit. Například výrazy v obličeji, změna barvy kůže, kmitáni očních víček, změna barvy očního bělma, tep, význam otevření a zavření úst atd.Oba přístupy současně jsou technicky proveditelné, ale nejsou realistické v běžné praxi. Jako terapeut budete muset učinit rozhodnutí u každého klienta, na co se zaměříte, co chcete vidět a co budete vnímat méně nebo vypustíte zcela.
 • Sluch
  Otázka “Sluchu” bude nejmenší problém. Čím kvalitnější bude mikrofon a reproduktor, tím jasněji budete slyšet a také dokážete lépe zhodnotit emotivní projevy. Jako terapeut budete muset brát v úvahu, že to, co vnímáte, by mohlo být zkreslené technologií. Nedělejte okamžitě závěry, ale nejdříve se zeptejte, jestli je to, co si myslíte, že vnímáte, správné. Samozřejmě, pokud vám to pomůže doplnit obraz o situaci.
 • Pocit
  Pocit (fyzický, emoční, a energetický) se vytrácí asi nejvíc, když se sezení provádí přes online platformu.

  • První dojem
   Ten pocit z prvního podání ruky, když například vstoupíte, co byste měli cítit, z osoby, která tam už nějaký ten moment sedí? Možná bude sklíčena, rozrušena, rozzlobena nebo uspěchaná. Tyto věci jsou často okamžitě viditelné, když někdo vstoupí do kanceláře nebo když mu nabídnete šálek čaje. Toto vám bohužel chybí, když se kontakt začíná pozdravem přes obrazovku. Proto je důležité předem se velmi dobře připravit, aby měli oba všechny informace, které by měly mít k dispozici…
  • Fyzický kontakt
   Fyzický kontakt není základem pro hypnoterapii. Mnoho hypnoterapeutů je ve skutečnosti při výkonu své profese velmi obezřetných. Avšak, budete muset najít řešení na ty věci, které jsou běžné. Když někdo pláče, může vás napadnout podat kapesník. Ale také to, jak se někdo cítí, když mu potřesete rukou. Na fyzické zátěže si budete muset zvyknout. V této situaci, jako terapeut nemáte možnost se dotknout svého klienta. Bude muset udělat všechno sám, nebo se budete muset naučit pracovat se zátěžemi jiným způsobem. Můžete upozornit svého klienta na fyzický pocit, který se v něm momentálně odehrává a tento pocit popsat jako zátěž. Možná můžete použít jako zátěž sluch nebo myšlenky. Práce přes obrazovku může být zdrojem nových kreativních možností; například jako shromažďování informací, nabízení pohodlí nebo vyvíjíte nové způsoby “ukotvení”.
  • Vnímaní Energie
   Obzvláště dost trpí právě tato někdy špatně pochopená forma “cítění”. Je to jakoby emoce mohly do druhého člověka poměrně snadno vstoupit přes obrazovku. Vcítit se a zažívat společně pocity. Stejně důležité je, jestli je to způsobeno vědomě nebo se to děje intuitivně. Většina terapeutů bude schopna v sobě rezonovat pocity klienta. Když se to stane, zůstává jako vždy třeba se ptát, zda to, co terapeut cítí, je pocit jeho klienta, sebe nebo obou.
  • Klient nereaguje
   Můžete si myslet, že klient usnul nebo je vážně hlubokém transu.
  • Vůně
   Je jasné, že dokud někdo nevynalezne přenos vůně na dálku, vůně je mimo obraz. Takže nebudete schopni vnímat zápach potu, tedy strachu. Ani se nebudete ptát sami sebe na význam toho, proč má váš klient tak výrazný parfému.
  • Chuť
   Toto je smysl, který při práci přes obrazovku nepomůže. Je důležité, aby terapeut přemýšlel o tom, jak se s těmito předměty vypořádat dříve, než začne pracovat.

1.2 Opatření

Existují dva typy opatření, které můžete udělat, abyste se vyhnuli selhání, když vás to odpojí:

 1. Ujistěte se, že odpojení je vyřešeno nejlépe, jak jen to je možné.
 2. Příprava mysli (způsobu uvažováni) klienta.

1.2.1 Preventivní opatření pro případ možného odpojení

Vždy existuje šance, že spojení jakýmkoliv způsobem selže. Bez ohledu na to, jaká malá je tato šance, je rozumné být na ni vždy připraven. Když dojde k přerušení spojení, klient je najednou sám uprostřed sezení. V té chvíli ho nemá kdo podpořit. Vždy se tedy budete muset usilovat o co nejrychlejší navázání kontaktu s klientem.

Je možné zvolit jednu nebo více z následujících možností.

Extra záložní připojení

Ujistěte se, že máte oba způsoby připojení:

 • Internet
 • Mobilní zařízení

Pokud jeden z nich vypadne, můžete opět navázat spojení přes druhý způsob. Tímto způsobem, pokud selže obrazové spojení, můžete druhému okamžitě zavolat prostřednictvím záložního spojení. Když je sezení přes internet, mobilní připojení je zálohou a naopak.

Existuje šance, že se někdo jiný pokusí zavolat terapeutovi nebo klientovi prostřednictvím telefonu nebo internetu. To je rušivý element, který možno řešit:

 • Terapeut odloží jeho záložny zařízení do jiného pokoje.
 • Klient dá svůj záložní telefon členovy rodiny v jiné místnosti.
  Pokud je možné, vyberte zařízení, které není příliš často využívané

Pohotovostní podpora

Vždy je hezké, když je v okolí třetí osoba, která poskytne pomoc v případě přerušení spojení.

Přítomnost takové osoby se může také hodit, když například klient během sezení usne.

 • Ujistěte se, že terapeut může během relace oslovit někoho (člena rodiny), jehož je možné zavolat, aby tato osoba mohla být pro klienta bezpečným útočištěm.
 • Ujistěte se, že tato osoba může kdykoliv vstoupit do domu, když voláte s terapeutem.
 • Klient řekne svým spolubydlícím, v jakém čase může být opět rušen. Například od 14 hodiny. Požádá je, aby ho přišli navštívit, pokud se do čtvrt hodiny neobjeví. Dělají to samozřejmě klidným způsobem, protože si nikdy nejsou jisti, zda se sezení už skončilo.
 • I když terapeut vždy po každém sezení ověří, zda je jeho klient skutečně z hypnózy, může klient (nebo spolubydlící) kdykoliv zavolat terapeutovi, kdy skončí:
  • Zdá se, že klient ještě není zcela probuzen.
  • Klient není (dobře) dosažitelný.

Podmínky prostředí

 • Zajistěte, aby během sezení nikdo nečekaně nepřišel do místnosti.
 • Pokud má klient tendenci během sezení častěji usínat, mohli byste s ním diskutovat o tom, zda by bylo dobré nechat si během sezení nechat na monitoru poznámku. Mohlo by být na ní: “Pokud jsem usnul, zavoláte mého terapeuta [jméno: …] [číslo: …]?”

1.2.2 Myšlení (způsob myšlení) klienta

Jsou případy, kdy může být klient připraven na nestabilní připojení, při kterém je zpráva zajištěna bezpečným způsobem i v případě ztráty obrazového spojení.

Myšlenky při vzbuzení během příprav

Před začátkem sezení je uveden následující pokyn. Vyškolený terapeut rozpoznává tuto instrukci jako soubor návrhů, které do sebe zapadají.

 • Je hezké mít možnost začít sezení dobře připraven.
 • To, co teď uděláme zajistí, že vždy budeme vědět, že zůstaneme spojení, i když selže obrazové připojení.
 • Vím od vás, že protože je vše dobře připraveno, můžete pak tiše čekat na chvíli, kdy se s vámi znovu spojí. Můžete si být jisti, že všechno co dělám je, abych s vámi mohl mluvit co nejdříve. Oba víme, že i když dojde ke ztrátě obrazového spojení, naše spojení se neztratí.
 • Když vás začne zajímat “proč můj terapeut už dlouho nic neříkal”, je to znamení pro vás, abyste okamžitě vyšli z hypnózy.
 • Neočekávám, že spojení ustoupí, ale chtěl bych, aby vám to bylo co nejpříjemnější, když k tomu dojde.

Tyto věty jsou tedy vyslovovány a vytvářejí mimořádně pohotovostní spojení. Nazývejte to také pohotovostní připojení, ne bezpečnostní.

Další návrhy během léčby pomocí technologie

Pokud je klient léčen prostřednictvím monitoru, může být užitečné opakovat následující návrhy několikrát během léčby (zejména během indukce).

 • Návrhy pro případ možné ztráty obrazového nebo zvukového spojení
  Úvodem může být užitečné vložit následující návrh: “To, co vám chci říct, je téměř nadbytečné … Ale protože vaše blaho je pro mě prvořadé … S vaším podvědomím nyní učiním následující opatření… Když se už z jakýchkoliv důvodů navzájem neslyšíme … automaticky odložte to, co děláte, na bezpečné místo ve vašem podvědomí … například při ztrátě obrazového spojení … Víte, že i když obrazové spojení je přerušeno, naše spojení stále existuje … Proto v tom okamžiku ihned vyjděte z hypnózy jakoby sami … snadno, plynule a úplně … tady a teď … a jste úplně čistí a opět probuzení … První věc, kterou uděláte je, že mi okamžitě zavoláte … abychom se také mohli znovu slyšet … “
 • Myšlenky Posilňující Vztah
  Během indukce můžete udělat nějaké předběžné práce, aby byl vztah co nejsilnější. Pak byste mohli několikrát vyslovit tento návrh: “Pokud bude probíhat toto sezení, vaše podvědomí bude automaticky následovat každé zadání, ke kterému vás vedu, abych vás mohl kdykoliv přivést zpět z této hypnózy do bdělého stavu.Kdykoliv uvidíte (nebo víte), že by klient mohl dřímat, znovu dejte návrhy na zlepšení vztahu. Všechny návrhy, které posilují vztah a pokaždé vědomě nechají klienta jít spolu s tím, kam ho terapeut vede, například: “… a vy zůstanete při mé pozornosti zcela při mém hlase a zcela budete následovat slova, která říkám…, které vás přirozeně povedou k oblastem, které jsou pro vás důležité … takže když tam skončíme, snadno vás provedu cestou k vašemu normálnímu vědomí za jasného dne … takže podvědomě přirozeně následujete každé zadání, do kterého vás vedu … abych vás mohl vést zpět z této hypnózy do bdělého stavu po celou dobu.”

Před sezením a během indukce terapeut už „nastavil” myšlení svého klienta takovým způsobem, že podvědomí klienta je připraveno na možné odpojení. Klient ví, že pokud dojde k přerušení obrazového spojení, stále zůstává ve spojení s terapeutem. Tímto spojením přemosťuje jakoby období, ve kterém je přerušeno obrazové spojení.

1.3 Co dělat, pokud připojení selže

Vždy je možné, že se obrazové spojení neočekávaně přeruší. Pro klienta je to určitě nepříjemná situace. Pak je sám, bez vedení a se vší ochotou následovat terapeuta.

Pokud jste to nebrali v úvahu, výsledný vztah bude hrubě narušen, což může způsobit, že se klient bude cítit dost osamělý. Je to pak jakoby vás ten, kdo vás následuje s plnou důvěrou, náhle a neočekávaně opustil.

Z praktického hlediska byla přijata všechna preventivní opatření uvedená v § 1.1, aby se tomuto scénáři co nejvíce zabránilo. Terapeut bude brzy opět v kontaktu se svým klientem. Otázky jsou nyní:

 • A co klient?
 • Jak to terapeut řeší?

Pokud je spojení náhle přerušeno, je nepravděpodobné, že to ovlivní i terapeutovy pocity. Možná bude podrážděný, zaskočený nebo zklamaný. Naštěstí to klient nevidí ani necítí.

Po obnovení spojení však najde klienta, který je pravděpodobně stále ve vztahu.

Když se spojení ztratilo jen krátce, tak to je dobře, poměrně rychle se vrátíte zpět na místo, kde jste skončili. Nizozemská hypnoterapeutka Petra Koelewijn řeší takovou situaci takto: „Měla jsem terapii minulý týden se svým klientem. Spojení bylo obnoveno a téměř jsem předstírala, že se tak nestalo. Řekla jsem: „A zpět na místo, kde jsme byli …” a okamžitě jsme znovu chytili nit. Šlo to velmi dobře.”

Tři tečky jsou nejdůležitější. Toto je okamžik, kdy můžete velmi dobře zjistit, jak je na tom klient. Je v šoku nebo je připraven okamžitě jít dál? Je to nejlepší, když je klient připraven okamžitě jít dál. Tímto způsobem používáte hypnoterapeutický trik. Petra zde dává do souvislosti okamžiku zmizení s okamžikem posunutí se dál. Tímto způsobem pokračuje „příběh” podvědomí bez přerušení. Takto funguje i jeden z nejchytřejších způsobů, jak přimět někoho, aby na něco zapomněl.

Pro terapeuta se chystá něco jiného. Je pravděpodobné, že má pravdu, když rychle přesune svou pozornost od svého klienta k řešení vzniklého problému. Možná se cítí dotčen skutečností, že na druhé straně je jeho klient v hypnóze nebo kolem této frustrace bojuje se svými osobními emocemi. Ve všech případech se bude muset okamžitě zotavit, ještě před obnovením spojení. Je profesionální v takovém okamžiku potlačit vlastní podráždění a být tu zcela pro klienta.

Nakonec existuje velká šance, že prostřednictvím vztahu klient zažije každou emoci terapeuta, jakoby byla určena pro něj osobně.

Jakmile se to stane, zcela se přizpůsobí klientovi, kterého si najde. Často jde o otevřenou a zranitelnou událost. Terapeut mu říká, že rád mluví ke svým klientům znovu a ptá se jich jak to, že spojení bylo tak náhle přerušeno. Tímto způsobem se komunikace vrátí do normálu. Toto je opět začátek dobře fungujícího vztahu. Pak může sezení pokračovat nebo skončit.

Pokud se klient rozhodne přestat, sezení nekončí. Je velmi pravděpodobné, že na úrovni podvědomí stále existuje vztah. Navíc hypnóza ještě formálně neskončila. Terapeut aktivuje zahájenou hypnózu dříve, než každý z nich půjde svou vlastní cestou. Pak udělá krátký a jasný závěr, ve kterém na samém konci přeruší vztah. V tomto závěru můžete zvážit navržení něčeho v tomto duchu: “Pokud by se spojení někdy přerušilo, oba jsme byli vyškoleni, abychom to zvládli, což všechno ještě usnadní.”

Konkrétní plán krok za krokem, když klient zavolá

Jakmile klient zavolá, terapeut koná následovně:

 • Vypracuje jemný vztah, aby zajistil, že se jeho klient okamžitě nevrátí k hypnóze, když uslyší hlas terapeuta.
 • Zkontroluje, zda je klient skutečně „probuzen“ a opět nepropadl hypnóze.
 • Pokud bude mít povolení, a pokud je přítomen, kontaktuje všechny spolubydlící, aby na něj dohlíželi.
 • Pokud tomu tak není, domluvte se s ním, že vám klient zavolá zpět přesně o patnáct minut déle po ukončení hypnózy. Pokud se tak nestane, terapeut zařídí, aby někdo šel ke klientovi.

1.4 Co dělat, když klient nereaguje

Roli může hrát ještě něco většího. Ve skutečnosti je to těžší, než když selže připojení obrazu během léčby. To znamená, že terapeut již během sezení nemůže oslovit svého klienta. Může tomu být tak, když:

 1. Klient usnul
  V takovém případě může terapeut láskyplně probudit svého klienta a pokusit se obnovit vztah.
 2. Klient se ocitl příliš hluboko v hypnóze
  V takovém případě se terapeut okamžitě pokusí znovu navázat vztah, aby relace mohla pokračovat.

Problematické se stává, když tyto akce na dálku selžou.

1.4.1 Klient usnul

Jednou z opakujících se diskusí mezi hypnoterapeutem je, zda klient, který během relace jako by zaspal, stále vnímá a řídí se danými návrhy. Někteří terapeuti předpokládají, že podvědomí klienta všechno vnímá a následuje ho. Druzí ze zkušenosti mluví o tom, že když se zdá, že když někdo spí (a možná i chrápe), tak prostě spí.

Pokud vím dobře, nikdy nepřišli se správnou odpovědí. Možná není ani tak důležité vědět, jestli někdo spí nebo ne. Důležité je, že stále existuje vztah. Když klient následuje terapeuta, bude se řídit i danými návrhy.

Zachování vztahu přes obrazovku

Pokud již neexistuje další vztah, je pravděpodobné, že mluvíte s klientem, který pomalu uniká zaslouženému, dobrému spánku. To není užitečné, když nejste nablízku, abyste ho jemně vzbudili. Proto je velmi důležité, aby terapeut během léčby pravidelně kontroloval, zda je mezi nimi stále vztah.

Když uvidíte, že vašemu klientovi hrozí usnutí, je dobré ho přesvědčit, aby odpověděl na otázky týkající se daného předmětu. Potom jim položte jednoduché ano nebo ne otázky. Tuto odpověď lze položit jednoduše mluvením, ale i přikývnutím ano nebo pokroucený hlavou. Možné jsou i odpovědi prostřednictvím prstových signálů.

Jakmile dostanete odpověď, znovu rozšíříte vztah.

Když klient usnul

Klienti, kteří již nereagují, protože během relace usnuli, nejsou pro většinu hypnoterapeutů neznámým jevem. Pro terapeuta na dálku je nepříjemné zjistit, že váš klient usnul. Nyní k němu nemůžete jen tak přistupovat. Říct, že mu položíte ruku na rameno, a pak ho velmi opatrně probudit, abyste ho vedly zpět do hypnotického transu.

Co může někdy ještě dobře fungovat, je indukce typu follow-and-lead. Na svého klienta se naladíte jasným a jistým hlasem. Řekněte mu, co v každém případě cítí (křeslo, pocit relaxace, zavřená víčka, dýchání), co slyší (zvuk hlasu, dýchání, jiné zvuky v pozadí) atd. Když je vidět nějaké rozpoznání, lze začít opatrně s vedením, po kterém bude provedeno spojení a klient může být znovu přijat do sezení.

Pokud tento zásah nefunguje, naštěstí jste přijali preventivní opatření a v pohotovosti je někdo, komu je možné zavolat. Potřebujete, aby se tato osoba vaším jménem dotkla klienta jeho ramene nebo pokud to nefunguje, jemně stiskl jeho ruku.

Pokud je tato osoba přítomna a na obrazovce je vidíte oba, bude tato třetí osoba pečlivě postupovat podle vašich pokynů.

Postup

Terapeut mluví ze své přirozené převahy jasně, určitě a důrazně. Vyzařuje ze všech stran, že to, co říká, se má následovat přesně tak, jak říká.

“ [jméno klienta], [jméno spolubydlícího] vám brzy položí ruku na rameno. Uvidíte to …”

Ten, kdo je nyní přítomen, jasně a jistě položí ruku na rameno klienta na základě pokynů terapeuta.

Terapeut pak říká následující:

“ [jméno klienta], Nevím, jak cítíte tuto ruku na rameni, ale vím, že je zajímavé to zjistit … [jméno klienta], kývněte, pokud cítíte tuto ruku …”

V okamžiku, kdy klient na něco přikývne nebo něco řekne, dojde opět ke vztahu. Pokud je to nutné, terapeut to pak může rozšířit zpět na normální krátkou hypnózu, po níž okamžitě následuje odpočet (odpověď, extrakce z hypnózy). Pak samozřejmě pečlivě zkontrolujete, jestli klient skutečně není probuzen z hypnózy.

Pokud ruka na rameni nefunguje, je možné tento postup opakovat úplně stejným způsobem, a to silným stlačením klienta (prosím, bez modřin) na nadloktí.

Když to nefunguje, nezbývá nic jiného, než jen jako starý hypnoterapeut sednout na kolo a jít za klientem.

1.4.2 Velmi hluboký transový stav

LeCron & Bordeaux (1947) v Hypnotism Today (str. 64) nazývají nejhlubší stav hypnózy stavem „úplného transu“. Popisují to jako stav anestézie, při kterém nedochází k spontánním akcím. Takže nemůžete jít hlouběji.

Jeden z mých starých učitelů mi jednou řekl s jistou chrabrostí, že tento stav je tak hluboký, že je obtížné přivést klienta zpět. V takovém případě vám nezbývá nic, co by se prohlubovalo. Nemůžete jít hlouběji. Podle něj by existovaly pouze dvě možnosti:

 • Pokud nic nedělá, sám usne a když usne, znovu se vzbudí sám.
 • Během hypnózy mu říkáte: “Během hypnózy jsi skončil v tomto příjemném hypnotickém stavu. Vím, jak se cítíte, jak hezké je tam být …”[Obvykle není možné v takovém okamžiku přimět klienta kladně přikývnout, protože často dochází k úplně vyjádřené katalepsii. Je pravděpodobné, že toto sladění bylo dodrženo. V takovém případě existuje vztah].
  “… tento příjemný stav, do kterého jsem tě přivedl je tak hezký, že víš, že když mě budeš následovat, můžeš tam skončit i jindy …”

Znělo to, jako by s tím měl spoustu zkušeností.

Během mé více než třicetileté praxe hypnoterapeutem, učitele a trenéra se mi stalo pouze jednou nebo osmkrát, že se někdo ponořil do hypnózy tak hluboko, že jsem musel jednat, protože se “neprobudil”. Dvakrát se to stalo lidem, kteří noc předtím udělali velkou chybu … až na to, že se to stalo během skupinových demonstrací, při kterých jsem nevěnoval dostatečnou pozornost každému jednotlivci.

Ve všech případech jsem se ujistil, že přítomní přihlížející nejsou vzhůru, a postupně jsem je vytahoval z hypnózy pomocí zásahu, který jsem popsal pod nadpisem „postup“. Často se ukázalo jako nutné vyjasnit to v mém jistém postoji a zvuku. Dal jsem tak jasně najevo co se stane a co od nich očekávám, že o tom není pochyb. Nakonec jsem byl také tím, kterého už zvykli následovat, když jsem je zhypnotizoval.

Je samozřejmé, že to nechcete zažít, když je váš klient v hypnóze pomocí online technologie. Stále se to ale může někdy stát, a pak jako terapeut budete muset tomu čelit. Řešení je stejné jako to, které můžete použít, když někdo usne. Budete do toho muset být rozhodní a zapojení.

1.4.3 „Hypnóza se automaticky promění v přirozený spánek.“

Jednou mi poradil jeden z mnoha starých mistrů (pravidelně používám pojem “staří mistři” bez bližšího určení. V 80. a 90. letech jsem velmi pravidelně mluvil s velmi zkušenými hypnoterapeutem. Stalo se to v mnoha individuálních rozhovorech, formální a neformální setkání, někdy v učebních nebo výcvikových situacích. Pro svou lítost si nepamatuji, které z nich mi poskytli konkrétní informace, které zde sdílím. Tito staří mistři, z nichž někteří zemřeli a jiní jsou dnes většinou velmi staří, neměli vůbec žádné zkušenosti s prací na obrazovce, ale často měli experimentální zkušenost s hlubokými transovými stavy, ve kterých se klienti mohou také ocitnout nechtěně a neočekávaně. “Hypnóza se vždy změní na přirozený spánek.” Bohužel si nepamatuji, kdo mi to řekl. Vím, že mi řekl, abych klienta nechal jen tak usnout. Podle svých spánkových potřeb se dříve či později vzbudí.

Pokud je to tak, je důležité, aby někdo byl při něm, dokud se znovu nevzbudí. Když je klient probuzen, hypnoterapeut musí udělat ještě jednu věc, ukončit relaci.
To znamená:

 • Zjistěte, zda zůstalo něco nedokončeného ze sezení. Pokud je tomu tak, dokončete sezení.
 • Zrušení návrhů procesu, jako například fyzická zátěž, unavené oči a podobně.
 • Zrušení vztahu, včetně návrhů, které tento vztah vytvořily.
 • Dobrá dedukce, která klienta vytrhne z hypnózy a přinutí ho znovu se soustředit na „tady a teď“.

1.5 Přizpůsobení

Obrazovka je nejlepší způsob, jak pomoci klientům prostřednictvím hypnoterapie. Je dokonce skvělé, že to může pomoci lidem, kteří nejsou schopni navštívit hypnoterapeuta. Pro indukce, techniky a intervence, které se používají tímto způsobem, je však nutná určitá koordinace.

V konečném důsledku jsou v praxi s hypnoterapii dva hlavní rozdíly:

 • Terapeut není fyzicky se svým klientem.
 • Komunikace probíhá méně nerušeně než v praxi.

Tyto dva body mohou ovlivnit:

 • Indukci (relaxační indukci, je přerušeno podání ruky, indukce prostřednictvím přechodů)
 • Techniky a intervence (regresní terapie, sugestivní terapie, řízené vizualizace, pozvání na odpočinek a některé formy sub personální terapie a otevíratelné otázky atd.).

Tato část pojednává o možnostech a nemožnostech.

1.5.1 Akce související se sezením

Existuje šance, že klient může skončit bez doprovodu v říší snů, zmizí vztah nebo se klient dostane na jinou cestu jako terapeut. Aby se tomu zabránilo, je dobré zůstat v kontaktu s klientem častěji než obvykle.

 • Pravidelně se ptejte, jaké to pro něj je, co cítí a jaké obrazy vidí. Tímto způsobem udržujete aktuální přehled a „klient zůstane na dobré cestě.“
 • Pravidelně kontrolujte, zda to, co sledujete jako terapeut, odpovídá tomu, co se děje ve vnitřním světě klienta.
 • Ujistěte se, že po skončení sezení je klient absolutně mimo hypnózu.

1.5.2 Které indukce a zásahy se nemohou objevit online

Bude zřejmé, že jakýkoliv zásah vyžadující fyzickou přítomnost terapeuta je nežádoucím zásahem nebo technikou. Jakákoliv indukce vyžadující fyzickou přítomnost terapeuta je samozřejmě také jednou z nemožností. Koneckonců, nemůžete protáhnout ruce a paže skrz obrazovku.

Indukce

To samozřejmě platí jak pro časem ověřené používání hypnotických přechodů, jakož i pro přerušení podání ruky. Není také rozumné používat indukční systémy, kde je klient v pokušení vklouznout stále hlouběji do nezměrných hloubek. Šance, že klient usne nebo se ponoří do nepříjemně hlubokého transu, je pak zcela reálná.

Proto není velmi moudré používání návrhů jako „vklouznutí do bezedného spánku“. V takovém případě jsou slova „bezedného“ a „spánek“ zvolené dost nepříjemně.

Zásahy

Je důležité, aby nebyly vydány žádné příkazy, o kterých se dá předpokládat, že terapeut ví, že může být nutná jejich fyzická přítomnost. To by mohlo zahrnovat:

 • související vyhledávání
 • posílení fyzických zážitků
 • kinestetické přemosťovací techniky v regresích
 • přidružené a fyzické reakce na emoce.

Všechno jsou to zásahy, při kterých opustíte intenzitu, s jakou klient něco prožívá nebo to necháte stoupat do podvědomí. Jednou z možností je kontrolovaná asociační práce.

1.5.3 Pochybnosti

Indukce, které využívají automatismy na přerušování, se budou muset dále rozvíjet, aby se mohli nasadit prostřednictvím online platforem. Existují i zásahy, které nelze vždy použít. Jedná se hlavně o disociované nebo tiché verze regresní terapie a emočního uvolnění.

Přerušení automatického vzoru jako indukce

Náhlé přerušení automatismu, jádro „přerušené potřesením rukou“, může být proveditelné. Po náhlém přerušení automatického vzoru, klient na chvíli spadne do vakua. Toto je okamžik okamžité ztráty rapportu. V tomto okamžiku převezme terapeut řízení během zlomku sekundy. Obvykle se to dělá tak, že se současně zajistí, že klient „nespadne.“ Při současném pohybu je zachycen výsledný náhodný pohyb jejich klienta a tento pohyb je veden správným směrem.

Rozhodující jsou dvě věci:

 • Terapeut musí navodit vztah jedním plynulým a rychlým zásahem dříve, než si klient uvědomí, co se děje.
 • Musí být zaručena bezpečnost klienta, aby si neublížil.

Indukce založená na přerušení automatismu by měla splňovat výše uvedené dvě podmínky. Když se klient dostane do hypnózy pomocí online technologie, terapeut bude muset navrhnout způsob, jak toho dosáhnout. Aniž by se musel dotknout svého klienta, bude muset provést tyto 4 věci:

 1. Bezpečně, rychle a nečekaně přeruší automatismus.
 2. Proniknutí do momentu „vakua“.
 3. Řešte vztah adekvátně jedné krátké aktivitě.
 4. Zároveň bezpečně zajistěte svého klienta tak, aby nespadl ze židle.
 5. Které automatismy použít, když si někdo sedne za obrazovku a podívá se na svého terapeuta? Jak to přerušíte, tak, aby to vedlo k bezpečnému spojení? Je to příjemná práce pro kreativní hypnoterapeuty, kteří vyvíjejí, trénují a přenášejí nové techniky.

Sugestivní terapie a běžné vizualizace

Existují i techniky, při kterých existuje rozumná šance, že si klient pomalu najde svou vlastní cestu v zemi snů. Toto nebezpečí existuje zejména v případě:

 • sugestivní terapie
 • běžné vizualizace.

Pokud je během těchto sezení dostatečná komunikace s klientem, těžko dojde k dřímání.

Disociace: návrat do minulosti a reakce

Za určitých podmínek lze použít disociované techniky a intervence, jako je zkoumání minulosti a tiché reagování. Například:

 • Schopnost klienta „ovládat“ své emoce.
 • Do jaké míry je ego dostatečně silné?

Dostatečné zkušenosti s klientem v podobných situacích (v kanceláři) poskytují příležitost toto náležitě posoudit.

Nyní je vždy možné, že se neočekávaně taková disociovaná zkušenost stane pro klienta tak velká, že i tak vyjádří své pocity (násilím nebo dobrovolně). Pak je důležité, aby měl terapeut s tímto klientem dostatečné zkušenosti a vztah. Pak ví, že se téměř jistě může stoprocentně spolehnout na to, že se jeho klient dokáže ovládat. V takové situaci je nutné, aby se oba ujistili, že klient nadále zcela následuje svého terapeuta.

1.5.4 Jaký typ indukce a zásahů je vhodný

V zásadě jsou všechny indukce a intervence, které nejsou vyloučeny, dobré a bezpečné pro použití během hypnoterapeutického sezení přes monitor. Je stále důležité, a ještě více než ve své kanceláři, aby terapeut zajistil, že se vztah nevytratí.

Zdá se, že některé techniky jsou používány tímto způsobem.
Jedná se například o:

 • Doprovodné vizualizace.
 • Metafory, ve kterých se někdy může hodit “bezpečné místo”.
 • Posílení ega.
 • Techniky naladění na budoucnost.
 • Objevování a školení nového chování.
 • Účastnická terapie v hypnóze.
 • Hypno-projektivní techniky jako jsou divadlo, videohry, televize a filmové techniky.
 • Techniky NLP, při kterých aktivně komunikujete s klientem, například integrace konfliktů, swish, nový generátor chování a podobně.
 • Sugestivní terapie, při níž se od vás pravidelně vyžaduje zpětná vazba.
 • Cvičení zaměřené na pozornost jako například řízená pozornost v lehké hypnóze. Pokračujte v „zatloukání“, aby klient zůstal v těle a nadále to cítil.

1.6 Realita, co se sezení týká

Pokud jde o přípravu, bylo prakticky zohledněných několik předpokladů, aby zasedání mohlo probíhat bezpečně a nerušeně:

 • Klient zajistí, aby během léčby nebyl vyrušován (spolubydlící, domácí mazlíčci, návštěvníci, pracovníci doručování balíků atd.). Je sám v místnosti, dveře jsou zavřené.
 • Klient se připravil na sezení:
  • Je přítomna sklenice vody, kapesníky, poznámkový blok a pero?
  • Je příjemná teplota? Byl předem na toaletě?
  • Jste připraveni uvolnit se během sezení?
  • Je připraveno pohotovostní spojení s terapeutem?
 • Klient sedí na pohodlné židli, na níž se snadno relaxuje. Když má stolička opěrku hlavy, je to příjemné.
 • Klient dbá na to, aby byl v dohodnutém čase zcela připraven. Je dobrým zvykem, že mu pak terapeut zavolá nebo to může být i lékař nebo učitel, protože mu možná došel čas.

1.7 Závěr

Hypnoterapie pomocí online technologie nabízí nebývalé možnosti a pro mnohé lidi přináší hypnoterapii ještě blíže, přímo do obývacího pokoje.

Je však třeba splnit několik dalších bodů pozornosti. V takovém případě může být monitor použit jako dobrý nástroj, pokud se vezme v úvahu množství omezení. Hypnoterapie v kanceláři nabízí více možností než jen léčení pomocí monitoru. Pokud však z jakýchkoliv důvodů není možné setkat se fyzicky, je práce přes monitor vynikající alternativou.

1.8 Nakonec

Jaké jsou možnosti připojení

Svět obrazových připojení je stále ve vývoji. V Holandsku je v současnosti dobrý přehled bezpečných připojení obrázků na adrese  https://lvvp.info/over/praktijkvoering/coronavirus/corona-opties-beeldbellen/.
Tam je také popsáno, které spojení splňují všechny druhy nizozemských právních požadavků v oblasti ochrany soukromí.

Poděkování

Děkuji kolegům Petru Koelewijnu a Bertienu van Woelderenovi za poskytnutí rad, sdílení jejich zkušeností a poukázání na potřebné úpravy.

Přeloženo z anglického originálu na https://hypnosis.plus/index.php/2020/07/20/hypnotherapy-via-image-connection/

Přeložil Mamipho

Korektura textu Richard Vejrosta

Be First to Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *